Warunki i zasady korzystania

Ogólne Warunki

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2023 Niniejsze Warunki i Zasady ("Warunki", "Warunki i Zasady") regulują nasz związek z witryną internetową https://www.terappio.com/ ("Serwis"), obsługiwaną przez TERAPPIO OU ("my" lub "nas"). Prosimy o dokładne przeczytanie tych Warunków i Zasad przed skorzystaniem z Serwisu. Dostęp i korzystanie z naszego Serwisu są uzależnione od akceptacji i przestrzegania tych Warunków. Te warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp lub korzystają z Serwisu. Dostępem lub korzystaniem z Serwisu, zgadzasz się być prawnie związany tymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, zalecamy, abyś nie korzystał z Serwisu.

1.1. Konta

Tworząc u nas konto, musisz podać dokładne, kompletne i aktualne informacje w każdym czasie. W przeciwnym razie naruszasz te Warunki, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie. Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane za pomocą Twojego hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest do naszego Serwisu, czy do serwisu trzeciego. Zobowiązujesz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. Zabrania się używania nazwy użytkownika, która jest nazwą innej osoby lub podmiotu, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazw lub znaków towarowych, które są przedmiotem praw osób trzecich, wobec których użytkownik nie ma upoważnienia, lub nazw obraźliwych, wulgarnych lub obscenicznych.

1.2. Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością TERAPPIO OU i jej licencjodawców. Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami prawa zarówno Estonii, jak i innych krajów. Nasze znaki i znaki handlowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody TERAPPIO OU.

1.3. Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia Twojego konta z dowolnego powodu, włączając, ale nie ograniczając się do naruszenia tych Warunków, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności. Po zakończeniu, Twoje prawo do korzystania z Serwisu zostanie natychmiast zakończone. Jeśli chcesz anulować swoje konto, po prostu przestań korzystać z Serwisu.

1.4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku TERAPPIO OU, ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub afiliacje, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne, włączając, ale nie ograniczając się do, utraty zysków, danych, użytkowania, dobrej woli lub usług, (ii) jakiekolwiek postępowanie lub treść osób trzecich w Serwisie, (iii) jakiekolwiek treści uzyskane z Serwisu oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, korzystanie lub modyfikacja Twoich przekazów lub treści, niezależnie od tego, czy opiera się na gwarancji, kontrakcie, delikcie (włączając zaniedbania) lub innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy powiadomieni o możliwości takich szkód, a nawet jeśli środek określony w niniejszym dokumencie okazuje się, że nie spełnia swojego zasadniczego celu.

1.5. Zrzeczenie się gwarancji

Korzystanie z Serwisu odbywa się na Twoje własne ryzyko. Serwis jest dostarczany "takim, jakim jest" i "jak jest dostępny", bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, włączając, ale nie ograniczając się do, domniemanych gwarancji zdatności do handlu, przydatności do określonego celu, nie naruszenia lub wydajności w trakcie. TERAPPIO OU, jego spółki zależne, afiliacje i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Serwis będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępny w jakimkolwiek konkretnym czasie lub miejscu; b) jakiekolwiek błędy lub defekty zostaną skorygowane; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Serwisu spełnią Twoje wymagania.

1.6. Prawo obowiązujące

Te Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Estonii, bez uwzględnienia jego konfliktu z przepisami prawnymi.

Nieprzestrzeganie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia tych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia tych Warunków pozostaną w mocy. Te Warunki stanowią całość umowy między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

1.7. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zastąpienia tych Warunków w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Jeżeli zmiana jest istotna, postaramy się dostarczyć co najmniej 30 dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zrewidowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, prosimy zrezygnować z korzystania z Usługi.

1.8. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych Warunków, skontaktuj się z nami:
Pocztą elektroniczną: office@terappio.com
Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://www.terappio.com/

Warunki dla Profesjonalistów

2.1. Subskrypcje

Niektóre części Usługi są fakturowane na podstawie subskrypcji ("Subskrypcja/e"). W takich przypadkach zostaniesz obciążony z góry, cyklicznie i regularnie ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe mogą być miesięczne, półroczne lub roczne, w zależności od wybranego planu subskrypcji podczas zapisywania się.

Na koniec każdego Cyklu rozliczeniowego Twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub TERAPPIO OU ją anuluje. Możesz anulować odnowienie swojej Subskrypcji, korzystając ze strony zarządzania swoim kontem online, lub kontaktując się z obsługą klienta TERAPPIO OU. Aby przetworzyć płatność za Subskrypcję, wymagany jest ważny sposób płatności, który może obejmować płatność kartą kredytową. Musisz dostarczyć TERAPPIO OU prawidłowe i kompletne informacje o fakturowaniu, włączając pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz ważny sposób płatności. Dostarczając takie informacje płatnicze, automatycznie zezwalasz TERAPPIO OU na obciążanie wszelkich opłat za subskrypcję, które zostały naliczone na Twoim koncie, za pomocą tego sposobu płatności.

Jeśli automatyczna opłata nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, TERAPPIO OU wyśle fakturę elektroniczną, w której zostanie zaznaczone, że musisz postępować ręcznie w określonym okresie czasu, określając całkowitą kwotę należną za ten Cykl rozliczeniowy.

2.2. Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez TERAPPIO OU. TERAPPIO OU nie ma kontroli nad tymi stronami i nie przyjmuje odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich. Ponadto akceptujesz i zgadzasz się, że TERAPPIO OU nie będzie odpowiedzialne, bezpośrednio czy pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.

Zalecamy przeczytanie warunków i postanowień oraz polityki prywatności każdej strony internetowej lub usługi stron trzecich, której używasz.

2.3. Zmiany cen

TERAPPIO OU może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zmienić opłaty za Subskrypcje. Jakiekolwiek zmiany w opłatach za Subskrypcje zostaną zastosowane na koniec bieżącego Cyklu rozliczeniowego. TERAPPIO OU dostarczy Ci odpowiednie powiadomienie o każdej zmianie opłat za Subskrypcje, aby dać Ci możliwość zakończenia Subskrypcji przed wejściem w życie takiej zmiany.

Kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty za Subskrypcję, akceptujesz zapłatę zmienionej kwoty.

2.4. Zwroty

TERAPPIO OU może rozważyć pewne wnioski o zwrot pieniędzy według własnego uznania i na podstawie kryteriów TERAPPIO OU.

office@terappio.com
© Terappio - Wszelkie prawa zastrzeżone